FANDOM

 

Sourcier
Thfsmall This user is a level 99 Thief.
DNCJOBPAGE This user is a level 99 Dancer.
Blmsmall This user is a level 99 Black Mage.
Ffxi flg 01l This user is a Citizen of Bastok
Rank 10

Trust Checklist


[CheckCheck] Abenzio
[XEks] Abquhbah
[XEks] Adelheid
[XEks] Ajido-Marujido
[XEks] Aldo
[XEks] Amchuchu
[XEks] Arciela
[XEks] Arciela II
[XEks] Areuhat
[XEks] Ark Angel EV
[XEks] Ark Angel GK
[XEks] Ark Angel HM
[XEks] Ark Angel MR
[XEks] Ark Angel TT
[XEks] August
[CheckCheck] Ayame
[XEks] Babban
[XEks] Balamor
[XEks] Brygid
[XEks] Chacharoon
[XEks] Cherukiki
[XEks] Cid
[CheckCheck] Curilla
[CheckCheck] D. Shantotto
[XEks] Darrcuiln
[XEks] Elivira
[CheckCheck] Excenmille


[XEks] Excenmille (S)
[XEks] Fablinix
[CheckCheck] Ferreous Coffin
[XEks] Gadalar
[CheckCheck] Gessho
[CheckCheck] Gilgamesh
[XEks] Halver
[XEks] Ingrid
[XEks] Ingrid II
[XEks] Iroha
[XEks] Iroha II
[CheckCheck] Iron Eater
[XEks] Joachim
[XEks] Karaha-Baruha
[XEks] Kayeel-Payeel
[XEks] King of Hearts
[XEks] Klara
[XEks] Koru-Moru
[XEks] Kukki-Chebukki
[CheckCheck] Kupipi
[XEks] Kupofried
[XEks] Kuyin Hathdenna
[XEks] Lehko Habhoka
[XEks] Leonoyne
[XEks] Lhe Lhangavo
[XEks] Lhu Mhakaracca
[XEks] Lilisette


[XEks] Lilisette II
[CheckCheck] Lion
[CheckCheck] Lion II
[XEks] Luzaf
[XEks] Maat
[XEks] Makki-Chebukki
[XEks] Margret
[XEks] Maximilian
[XEks] Mayakov
[XEks] Mihli Aliapoh
[XEks] Mildaurion
[XEks] Mnejing
[XEks] Moogle
[XEks] Monberaux
[XEks] Morimar
[XEks] Mumor
[XEks] Mumor II
[CheckCheck] Naja Salaheem
[XEks] Najelith
[XEks] Naji
[CheckCheck] Nanaa Mihgo
[XEks] Nashmeira
[XEks] Nashmeira II
[XEks] Noillurie
[CheckCheck] Ovjang
[CheckCheck] Prishe
[XEks] Prishe II
[XEks] Qultada


[XEks] Rahal
[XEks] Rainemard
[XEks] Robel-Akbel
[XEks] Romaa Mihgo
[XEks] Rongelouts
[XEks] Rosulatia
[XEks] Rughadjeen
[CheckCheck] Sakura
[XEks] Selh'teus
[XEks] Semih Lafihna
[XEks] Shantotto
[XEks] Shantotto II
[XEks] Shikaree Z
[CheckCheck] Star Sibyl
[CheckCheck] Tenzen
[XEks] Tenzen II
[XEks] Teodor
[CheckCheck] Trion
[XEks] Uka Totlihn
[XEks] Ullegore
[XEks] Ulmia
[XEks] Valaineral
[CheckCheck] Volker
[XEks] Ygnas
[CheckCheck] Zazarg
[CheckCheck] Zeid
[XEks] Zeid II

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.